Tag: ไม่มีเวลา

อาจารย์ “โจน จันได” แนะแนวแง่คิด เรื่องเวลา และความเข้าใจ

                พี่โจน หรืออาจารย์ โจน จันได เกษตรกร นักคิด นักวิเคราะห์แนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งเป็นผู้ก่อตั้ง “พันพรรณ” ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย์เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน ยังมีอีกหลายอย่างมากมาย ที่อาจารย์โจนได้ทำ และหนึ่งในนั้นคือ